0

محل ما در جهان

آیا تا به حال در مورد جایگاه ما در جهان هستی تعجب می کنم؟ موزه تاریخ طبیعی آمریکا ایجاد این فیلم فوق العاده نشان چقدر بزرگ جهان است، و در نتیجه، چقدر کوچک بخشی از آن هستیم.

پاسخ دهید لغو پاسخ
اگر می خواهید یک عکس برای نشان دادن نظر خود، به یک آواتار.