0

زمین از ایستگاه فضایی بین المللی

ISS: مدار زمین

پاسخ دهید لغو پاسخ
اگر می خواهید یک عکس برای نشان دادن نظر خود، به یک آواتار.