0

پیچ خورده معابر

مرگ پانچ تیم به بحث در مورد نکات ظریف از مکانیک کوانتومی و به بررسی برخی از معابر پیچ خورده یوتا است.

شبح وار و زیرچشمی نگاه کردن یک بو در نزدیکی اسکلنت. نوامبر، 2011  

پاسخ دهید لغو پاسخ
اگر می خواهید یک عکس برای نشان دادن نظر خود، به یک آواتار.