رده: "شهود انیشتین"

خلاقیت
0

خلاقیت

تکثیر با کسب اجازه از مجله CREATIV. کلمات: تاد رابرتز (با مقدمه جسیکا Cyrell) عکاسی با کسب اجازه از تاد رابرتز برای همیشه لطفا برای توسط اسرار جهان شیفته - از نظریه کوانتوم، به احساسات انسانی - تاد رابرتز است عشق به طبیعت است که مرز نمی شناسد. اولین سرمایه گذاری خود را به چشم های عمومی بود [...]

سراسر دنیا
0

سراسر دنیا

"شهود انیشتین است جرقه بحث جدید و احیای آنهایی که قدیمی در سراسر جهان. در این تصویر یک دانشمند در حال خواندن کپی خود را بر روی خط الراس بالاتر از ایستگاه مک موردو در قطب جنوب. نگه داشتن ماجراجویی رفتن! یک عکس از شما به من ارسال با کپی خود را به جشن می گیرند گسترش ایده ها. 😉

نقد و بررسی شهود انیشتین
81

نقد و بررسی شهود انیشتین

در اینجا یک کتاب که در واقع در مورد مسائل قدیمی هزاره می سازد "آنچه که طبیعت است" و حتی "آنچه که در مرز مادی و معنوی" است. در یک راه بسیار در دسترس، تاد ما نشان می دهد که چگونه به جهان فکر می کنم در یک سطح است که ضربات دور چیزی است که ما در مدرسه یاد می گیرند. در اینجا نهفته است بسیار [...]

مکالمات: بخش دوم
32

مکالمات: بخش دوم

مکالمات: بخش دوم، آغاز بکار. دوم از شش 'مکالمات' در نظریه کوانتومی فضا (QST). در این قسمت، تاد رابرتز به کنکاش در توضیح بصری QST برای گرانش، ماده تاریک و انرژی تاریک. در زمان اجرا 30 دقیقه.

انیشتین و صهیون
0

انیشتین و صهیون

تیم مرگ پانچ زیر مشاوره انیشتین و همچنان تلاش های کاوش زیبایی های صهیون است.

مکالمات: قسمت اول
80

مکالمات: قسمت اول

بخش اول از یک سری از فیلم "مکالمه" در مورد شهود انیشتین و QST.

برداشت
6

برداشت

برداشت شخصی من از QST، تاد و "شهود اینشتین است."

قهوه بحث گروه وداع
1

قهوه بحث گروه وداع

باشگاه کتاب بحث قهوه پس از اتمام تمام فصل از "شهود اینشتین است."

کتاب آماده است
13

کتاب آماده است

"شهود انیشتین" به طور کامل تجدید نظر شده. کار تصویر آغاز می شود.